top of page

קבוצות מנצחות

Updated: Jan 21, 2019


למה יש צוותים מאוד מצליחים ואחרים מצליחים פחות
צוות מנצח

עבודת צוותים וקבוצות מעולות:

מדוע יש צוותים וקבוצות, ארגונים וחברות שפועלים מעולה ואחרים פחות?


אחד הסיפורים המעניינים הוא מהמחקרים של גוגל. חוקרי החברה בחנו את עבודת הצוותים שלה לאורך זמן בניסיון להבין מה גורם לצוות אחד לעבוד מעולה ולהצליח ואילו לצוות אחר להצליח פחות...


היפותזה הגיונית אחת של החוקרים הייתה שיעילות היא הגורם המכריע. כלומר, צוות שמנוהל היטב (דיוק בזמן ההתחלה של ישיבות ,עמידה בלוחות הזמנים, דיון בנושאים שעל הפרק בלבד, הקצבת זמן לדוברים וכ"ו).

היפותזה נוספת הייתה שחברי הצוות המעולה הם בעלי IQ גבוה, או שיש בו כוכבי על.

אבל, מניתוח הנתונים הרבים שהיו בידיהם על עבודת הצוותים לא נמצא קשר "נוח" כזה.

אדרבה, צוותים מסוימים בעלי תוצאות מעולות היו "פרועים". ישיבות לא התחילו בזמן, נושאי הדיון גלשו לכיוונים שונים ופעמים רבות הפגישה הסתיימה ללא תוצאות או החלטות. צוותים אחרים היו ללא כוכבים וללא IQ גבוה במיוחד (ביחס לגוגל כמובן...). בקיצור שום דבר לא נראה היה הגיוני...


מה קורה כאן? שאלו את עצמם החוקרים.


בסופו של דבר ולאחר עבודה רבה נמצאו שלושה משתנים שהם המנבאים להצלחה של עבודת צוות (לפי חשיבות):


בטחון פסיכולוגי:

ככלל, חברי הצוות ידעו שהצוות מעוניין לשמוע את דעתם. הם ידעו שדעתם תכובד ותוערך גם ובעיקר כשדעתם שונה... הם הרגישו מוגנים על ידי חברי הצוות ומנהלה להיות אותנטיים ולהביע את דעתם כחלק מעיבוי ההבנה של הנושא המדובר.

כולם מדברים שווה:

כלל חברי הצוות מדברים באופן פחות או יותר שווה מבחינת זמן בישיבות. אין הנחות לאף משתתף... כולם מביעים עמדה.

לחברי הצוות אינטליגנציה רגשית גבוה:

לדעתי זה למעשה מה שעזר להם להצליח ולקיים את שני התנאים הקודמים.


14 views0 comments

Commentaires


bottom of page